ผลิตภัณฑ์บริการของเรา

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด

รับบริหารคอนโด, บริหารนิติบุคคลอาคารชุดต่างๆ คอนโดมิเนียมทุกขนาด เพื่อให้นิติบุคคลของอาคารชุด
หรือ คอนโดมิเนียมมีระเบียบและรูปแบบที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่พักอาศัย
พร้อมกับบริหารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ

บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เราเป็นบริษัทที่รับบริหารหมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ พร้อมดูแลงานด้านนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ทั้งงานบริหารนิติบุคคล งานดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง งานปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมงานด้านบัญชี
เพื่อให้การดำเนินงานของนิติบุคคลหมู่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่น และ ถูกต้องตามหลัก พรบ.หมู่บ้านจัดสรร
จากประสบการณ์อันยาวนานของบริษัททำให้ท่านสามารถไว้วางใจเราให้ดูแลงานของท่านได้

งานบริการทำความสะอาด

เพราะเรารู้ดีว่า ท่านให้ความสำคัญกับความสะอาด มีความรักและต้องการดูแลที่อยู่อาศัย ให้ดูอบอุ่น และน่าพักอาศัย มากที่สุด เราจึงสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพให้กับท่าน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และอาคารสำนักงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการให้บริการด้านความสะอาดของเรา จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

งานติดตั้งระบบโซล่า เซลล์

บริการล้าง ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ

การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม

บริษัท ไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ. พี. จำกัด เป็นผู้ให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและผู้พักอาศัย โดยมีหลักในการบริการจัดการในรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตในการให้บริการ สำหรับ การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร

ด้านการบริหารจัดการ

 • จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในหมู่บ้าน
 • ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ที่ดิน การใช้สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของส่วนรวมต่างๆ
 • ควบคุมดูแล และดำเนินการดูแลการใช้ สาธารณูปโภค และการใช้ที่ดิน และ สาธารณูปโภคส่วนกลาง พร้อมทั้งไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
 • การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 • บริหารจัดการพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน สำหรับบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางระบบการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย
 • บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมงานระบบทั่วไป และให้บริการสำหรับหมู่บ้าน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายนอกให้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อให้ระบบต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา

ด้านบุคลากร

 • จัดเตรียมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หมู่บ้าน ทั้งแบบประจำออฟฟิศ หรือ ดูแลงานเฉพาะด้านเป็นครั้งคราว
 • การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม และ ตรงตามคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
 • การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • การจัดทำกฎระเบียบ
 • การจัดอบรม และ สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
 • จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมด้วยคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดี
 • กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ด้านบัญชี และ การเงิน

 • วางระบบบัญชี และ การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้
 • จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี และ การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปี เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ
 • จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารในธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี

ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ

 • ออกบิลเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
 • แจ้งดำเนินการกับสำนักงานที่ดินให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในกรณีค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับของกฎหมาย

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริการสาธารณะ บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
 • ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง

ด้านการรักษาความปลอดภัย และ ประกันภัย

 • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
 • ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยทรัพย์สินสาธารณูปโภค เกี่ยวกับอัคคีภัย และ ภัยอื่นๆ
 • ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายแก่หมู่บ้าน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ สโมสร และ สิ่งบริการอำนวยความสะดวก

 • ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ
 • จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแล
 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรและสระว่ายน้ำให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

 • ทำการตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอก
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • ประชุมใหญ่วิสามัญ
 • ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการรายงาน

 • รายงานผลการบริหาร และการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน
 • รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน และประจำปี
 • รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
 • รายงานผลการดำเนินการติดตามทวงถามในค่าใช้จ่ายคงค้างของสมาชิก
 • รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค
 • รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินสัญญาเช่า เช่าซื้อ และอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
 • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้าน ต่อสู้คดีในกรณีที่หมู่บ้านถูกฟ้อง