งานบริหารจัดการอาคารชุด

THAI ASSET PROPERTY AND J.P.
บริษัทไทย แอซเซ็ท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เจ.พี. จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

บริการที่ปรึกษา

1.1) จัดทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน
1.2) ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา
1.3) วางแผนปฏิบัติและประเมินผล

การบริหารจัดการอาคาร
2.1) การควบคุม และตรวจสอบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยร่วมกัน และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
2.2) การบริหารบัญชีการเงิน
2.3) การบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ
2.4) การควบคุมดูแลงานบริการด้านรักษาความปลอดภัยด้านรักษาความสะอาด และประกันภัย
2.5) การวางแผนควบคุมพลังงาน
2.6) การส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้อาคาร และผู้พักอาศัย
2.7) ให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับ