บริหารนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร

ประกอบด้วยกลุ่มงานหลัก ดังนี้

 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 • ด้านบุคลากร
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ด้านบัญชี/การเงิน
 • ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ
 • ด้านการดูแลรักษาความสะอาด
 • ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
 • ด้านการดูแลสโมสรและสระว่ายน้ำ (ถ้ามี)
 • ด้านการประกันภัย
 • ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์
 • ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ
 • ด้านการรายงาน
 • ด้านกฎหมาย และนิติกรรม