กิจกรรมประเภณีทางศาสนา

นอกจากงานด้านสาธารณูปโภคส่วนกลางที่บริษัทนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารงานนั้นต้องดูแล และ ปรับปรุงพัฒนาแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้บริการแก่สมาชิกเจ้าของร่วมซึ่งอาจเป็นมติที่ประชุมให้จัดขึ้นได้ หรือถูกกำหนดเป็นวาระเฉพาะโดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนของสมาชิกร่วมทุกท่าน ได้กำหนดให้มีขึ้น อาจเป็นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามประเภณี หรือ อื่นๆ ตามที่มติที่ประชุมหรือความต้องการของสมาชิกทุกท่าน