การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การประชุมใหญ่สามัญเป็นวาระสำคัญของนิติบุคคลทั้งอาคารชุด และ หมู่บ้านจัดสรร จัดขึ้นเพื่อการพิจารณา และลงมติร่วมกันระหว่างท่านเจ้าของร่วม
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเจ้าของร่วมทุกคน ในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในการประชุมจะให้เจ้าของร่วมทุกคนลงเสียงเพื่อรับรองวาระต่างๆ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินการฝ่ายจัดการฯ
2. การรับรอง/แต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
3. รับรองรายงานสถานะการเงิน, งบประมาณประจำปี และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
5. การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
6. การรับรองข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
7. การรับรองระเบียบพักอาศัย ของนิติบุคคลฯ

จากตัวอย่างการประชุมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมนั้นมีความสำคัญซึ่งเป็นเหมือนเวที ในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าของร่วมทั้งหมดเพื่อนิติบุคคลได้นำไปปฎิบัติตามมติที่ประชุมของสมาชิกต่อไป